APNIC Technical Trainers

APNIC Technical Trainers

 • 1

  Khóa học
 • 143

  Học viên
 • 0

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

1. Jessica Wei - Technical Trainer, APNIC
Jessica is a Senior Technical Trainer at APNIC, providing training on IPv6, routing, MPLS and network security in the Asia Pacific region, as well as working on the development of training materials.

Before joining APNIC, Jessica spent six years in Huawei, providing technical training to engineers and administrators from more than 15 nations.

Jessica là Giảng viên Kỹ thuật cấp cao tại APNIC, chuyên sâu về IPv6, định tuyến, MPLS và an ninh mạng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô cũng tham gia vào việc phát triển các tài liệu đào tạo của APNIC. 

Trước khi gia nhập APNIC, Jesssica đã có 6 năm làm việc tại Huawei, cung cấp đào tạo kỹ thuật cho các kỹ sư và quản trị viên hơn 15 quốc gia. 

2. Shane Hermoso - Training Delivery Manager, APNIC 
Sheryl (Shane) Hermoso is a Network Operations Engineer and a Senior Technical Trainer at APNIC. Before joining APNIC, Shane had various roles as a Network Engineer, managing the enterprise network backbone and wireless infrastructure. Shane regularly presents on routing issues at conference and training events throughout the Asia Pacific.

Sheryl (Shane) Hermoso là Kỹ sư vận hành mạng và là Giảng viên kỹ thuật cấp cao tại APNIC. Trước khi gia nhập APNIC, Shane đã có nhiều vai trò khác nhau với tư cách là Kỹ sư mạng, quản lý cơ sở hạ tầng mạng  và hạ tầng của doanh nghiệp. Shane thường xuyên trình bày về các vấn đề định tuyến tại các sự kiện hội nghị và đào tạo trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.
 

Khóa học của giảng viên APNIC Technical Trainers


IPv6 Security & RPKI Workshop

 • 6 Bài giảng
 • 0
'This technical workshop, made up of lectures and hands-on lab modules, is targeted at anyone who is involved in Internet technology standards, local and national network infrastructure deployment, and day to day network operations. • The first part of the workshop focuses on IPv6 security with the aim of understanding…

Miễn phí

Chi tiết