IPv6 Security & RPKI Workshop

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

This course will give an overview of IPv6, infrastructure design issues, planning and transition techniques. Especially focus on IPv6-related security issues and how to mitigate.

In addition, another very important security issue is to secure the Internet routing. RPKI security technology is currently deployed around the world. RPKI can help us protect global routing system together.

 

Khóa học sẽ giới thiệu tổng quan về IPv6, vấn đề về kiến trúc hạ tầng, quy hoạch cũng như kỹ thuật chuyển đổi sang IPv6. Đặc biệt tập trung vào những vấn đề bảo mật liên quan đến IPv6 và những phương án giúp giảm thiểu bảo mật.

Ngoài ra, một vấn đề mật cần quan tâm cần chú trọng đó chính là bảo mật cho việc định tuyến trên mạng Internet. Kỹ thuật bảo mật RPKI hiện được triển khai khắp thế giới và cũng đã phổ biến tại Việt Nam. RPKI có thể giúp chúng ta cùng nhau bảo vệ định tuyến toàn cầu.

Giới thiệu khóa học


'This technical workshop, made up of lectures and hands-on lab modules, is targeted at anyone who is involved in Internet technology standards, local and national network infrastructure deployment, and day to day network operations.
• The first part of the workshop focuses on IPv6 security with the aim of understanding security concerns and issues faced by operators. The session will take you through the pitfalls of IPv6 and it’s (in)security issues and discuss how to better secure your IPv6 environment. 
• The second part of the workshop will examine current route filtering tools/techniques, discuss RPKI and how RPKI is just a piece in the puzzle, and recommend best practices to secure the internet routing. 

• Phần đầu tiên của hội thảo tập trung vào bảo mật IPv6 và thảo luận về các vấn đề về bảo mật mà các nhà khai thác mạng phải đối mặt. 
• Phần thứ hai của hội thảo sẽ xem xét các công cụ / kỹ thuật lọc định tuyến hiện tại, thảo luận về RPKI và cách RPKI chỉ là một phần trong việc đảm bảo an toàn định tuyến; đề xuất các phương pháp hay nhất để bảo mật định tuyến internet

 

Requirement 

• Online: Participants are advised to bring their own laptop or desktop computers with high speed internet access and administrative access to system. It is also recommended that computers have Intel i5 or i7 processor, >=8GB of RAM and 30GB of free hard disk space.

• Software: SSH Client, Telnet Client (PuTTy)

• Confirm Secure SHell (SSH) is allowed from the office or home network to access the lab infrastructure. Test ssh connectivity, try to connect to route-views.routeviews.org.

For example from the CLI type: ssh rviews@route-views.routeviews.org

Yêu cầu cho việc thực hành

Trực tuyến: Học viên nên mang theo máy tính xách tay hoặc để bàn có kết nối Internet tốc độ cao và có quyền truy cập từ hệ thống. Khuyến nghị rằng máy tính có bộ xử lý Intel i5 hoặc i7,> = 8GB RAM và 30GB dung lượng đĩa cứng trống. 
Phần mềm: SSH Client, Telnet Client (PuTTy) 
Kiểm tra kết nối SSH: Xác nhận Secure SHell (SSH) được phép từ văn phòng hoặc mạng gia đình để truy cập vào hệ thống LAB bằng cách kết nối SSH thử đến 
route-views.routeviews.org.

Ví dụ từ CLI: ssh rviews@route-views.routeviews.org

Nội dung khóa học

  • Bài 4: Routing and BGP Fundamentals
  • Bài 5: Securing Internet Routing with RPKI Học thử
  • Bài 6: ROA Creation & RPKI Validators (LAB) Học thử

Thông tin giảng viên

APNIC Technical Trainers
139 học viên 1 khóa học

1. Jessica Wei - Technical Trainer, APNIC
Jessica is a Senior Technical Trainer at APNIC, providing training on IPv6, routing, MPLS and network security in the Asia Pacific region, as well as working on the development of training materials.

Before joining APNIC, Jessica spent six years in Huawei, providing technical training to engineers and administrators from more than 15 nations.

Jessica là Giảng viên Kỹ thuật cấp cao tại APNIC, chuyên sâu về IPv6, định tuyến, MPLS và an ninh mạng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô cũng tham gia vào việc phát triển các tài liệu đào tạo của APNIC. 

Trước khi gia nhập APNIC, Jesssica đã có 6 năm làm việc tại Huawei, cung cấp đào tạo kỹ thuật cho các kỹ sư và quản trị viên hơn 15 quốc gia. 

2. Shane Hermoso - Training Delivery Manager, APNIC 
Sheryl (Shane) Hermoso is a Network Operations Engineer and a Senior Technical Trainer at APNIC. Before joining APNIC, Shane had various roles as a Network Engineer, managing the enterprise network backbone and wireless infrastructure. Shane regularly presents on routing issues at conference and training events throughout the Asia Pacific.

Sheryl (Shane) Hermoso là Kỹ sư vận hành mạng và là Giảng viên kỹ thuật cấp cao tại APNIC. Trước khi gia nhập APNIC, Shane đã có nhiều vai trò khác nhau với tư cách là Kỹ sư mạng, quản lý cơ sở hạ tầng mạng  và hạ tầng của doanh nghiệp. Shane thường xuyên trình bày về các vấn đề định tuyến tại các sự kiện hội nghị và đào tạo trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.
 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%