Chuyển đổi IPv6 mô hình tham chiếu kết hợp tái cấu trúc mạng lưới, dịch vụ

Hội nghị đã tập trung phổ biến, hướng dẫn các mảng nội dung chính: các mô hình tham chiếu kết nối hạ tầng mạng của bộ, ngành, địa phương phục vụ chính phủ điện tử; các yêu cầu để bảo đảm an toàn thông tin kết nối vào mạng Truyền số liệu chuyên dùng và Quy hoạch, xây dựng mô hình kết nối phân hệ Internet và hệ thống máy chủ tên miền (DNS) cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của bộ, ngành, địa phương.

Triển khai IPv6, cải tiến mạng lưới cơ quan nhà nước - yêu cầu quan trọng

Tại hội nghị, đại diện của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã trực tiếp phổ biến về kiến trúc mạng Internet và hệ thống DNS cho các bộ, ngành, địa phương. Đối với mô hình kết nối Internet cho Trung tâm dữ liệu, các nội dung quan trọng đã được trình bày như: mô hình kết nối, quy hoạch địa chỉ, xây dựng kế hoạch triển khai IPv6 và việc kết nối với Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) để tăng cường chất lượng mạng lưới, kết nối và dịch vụ công của cơ quan nhà nước. Về mô hình hệ thống DNS, VNNIC cũng khuyến nghị các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý việc xây dựng hệ thống DNS riêng để quản lý tên miền phục vụ hoạt động mạng lưới, dịch vụ cơ quan nhà nước. Việc này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công tác quản lý, vận hành an toàn và ổn định các dịch vụ: email, cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến , dịch vụ hành chính công – một cửa điện tử,… Các cơ quan nhà nước cũng cần lưu ý việc triển khai IPv6 và DNSSEC để đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn bảo mật cho hệ thống, dịch vụ DNS. Tăng cường triển khai hỗ trợ IPv6 đồng thời với việc cải tiến mạng lưới cơ quan nhà nước là yêu cầu quan trọng hiện nay.

Chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Dịch vụ công trực tuyến – ưu tiên của các địa phương năm 2020

Tại phiên trao đổi, các Sở Thông tin và Truyền thông rất quan tâm đến việc chuyển đổi IPv6 cho phân khúc mạng Truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet và cách thức phân bổ, cấp phát IP cho hệ thống mạng xã phường, quận, huyện. VNNIC đã trả lời, hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 trên cơ sở Tài liệu hướng dẫn 03 Giai đoạn – 10 bước chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet tại các cơ quan nhà nước. Năm 2020, các địa phương cần ưu tiên chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định Chỉ thị số 01/2020/CT-BTTTT, Thông tư 32/2017/TT-BTTTT và văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục kết nối làm việc với các bộ, ngành, các Sở TTTT để đồng hành, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kiến trúc lại mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại; tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6; tư vấn triển khai DNS, DNSEC cũng như tạo điều kiện để kết nối mạng lưới của các bộ, ngành, tỉnh /thành phố với Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX); tổng thể hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ phù hợp với khung mô hình tham chiếu kết nối mạng cho bộ, ngành, địa phương.

VNNICAcademy

Bài viết cùng danh mục