Ứng dụng IPv4aaS trong truyền tải dữ liệu IPv4 multicast qua hạ tầng IPv6.

24/08/2020

Nếu như trước đây, khi việc triển khai IPv6 chưa thật sự phổ biến,